Teixit Associatiu > Ajuts i subvencions
Ajuts i subvencions

L’Ajuntament de Badalona convoca anualment un concurs públic per a l’atorgament de subvencions destinades a entitats que duguin a terme, durant l’any corresponent, actuacions o programes realitzats sense afany de lucre considerats d’interès social i que complementin la competència municipal.

Aquestes actuacions o programes poden ser de caràcter social, educatiu, infantil, juvenil, esportiu i veïnal i s’hauran d’ajustar als requisits i criteris establerts pels serveis municipals que impulsen els diferents objectes subvencionables.

 

Qui pot demanar la subvenció?

Podran obtenir la condició de beneficiaris les entitats que tramitin la corresponent sol·licitud d’acord amb l’art. 4 de les bases específiques de la convocatòria i que acreditin degudament el compliment dels següents requisits:

 • Estar legalment constituïdes i inscrites al registre públic que correspongui.
 • No incórrer en el règim d’incompatibilitats i prohibicions vigent d’acord amb els art. 13.2 i 3 LGS en relació amb l’art. 26 RLGS.
 • Estar al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la seguretat social, i amb l’Ajuntament de Badalona, d’acord amb l’art. 13.2 e) LGS en relació amb als articles 18 i 19 i 22.1 RLGS.
 • Haver justificat suficientment les ajudes econòmiques rebudes amb anterioritat de l'Ajuntament.
 • El compliment del requisits i criteris específics que, per a cada objecte subvencionable, es detallen als annexos de les bases específiques de la convocatòria.

 

Com es pot demanar la subvenció?

El tràmit de presentació de sol·licituds per a joventut (convocatòria entitats) es realitzarà presencialment al següent servei municipal:

 • Regidoria d’Educació, Esports i Joventut:
  - Servei d’Esports i Joventut  (Pl. Assemblea Catalunya, 9-12, 2n pis)

 

Impresos model

Els impresos i documentació adjunta estaran a disposició de les entitats als serveis abans esmentats i també es poden descarregar i emplenar a la seu electrònica d’aquest Ajuntament. Fes clic aquí

 

Documentació que cal aportar

A la instància s’haurà d'adjuntar la següent documentació:

 • Fotocòpia del NIF del representant de l’entitat
 • Fotocòpia del CIF de l’entitat
 • Full de dades bancàries, on es podrà transferir, si escau, l’import de la subvenció en cas que aquestes dades hagin variat respecte de l’any anterior o si és la primera vegada que se sol·licita la subvenció.
 • En cas que l’entitat hagués sol·licitat la subvenció a aquest Ajuntament a l’exercici anterior, els tres documents abans referits es podran suplir emplenant el document “Declaració de vigència de la documentació” que s’adjuntarà al model de sol·licitud de subvenció.
 • Documentació acreditativa de la legal constitució i inscripció de l’entitat pel cas que sigui la primera vegada que se sol·licita subvenció.
 • Documentació acreditativa de la composició de la Junta Directiva de l’entitat que la persona sol·licitant és la representant legal de l’entitat per a la sol·licitud de la subvenció (certificats i/o actes corresponents).
 • En cas que l’entitat hagués sol·licitat subvenció a aquest Ajuntament a l’exercici 2012, l’esmentada documentació es podrà suplir emplenant el document “Certificat de la composició de la Junta, Acord de l’entitat de sol·licitud de subvenció i atorgament d’autorització a la persona que la sol·licita”, que s’adjuntarà al model de sol·licitud de subvenció.
 • Acreditació d'estar al corrent de llurs obligacions tributàries mitjançant els corresponents certificats de l’Agència Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social sense perjudici que l’entitat autoritzi expressament l’Ajuntament de Badalona per tal que recavi el certificat de l’Agència Tributària i, en el seu cas, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, conforme a la Disposició Addicional Divuitena de la LRJPAC en relació amb els articles 14.1.e LGS i 22.2 RLGS.
 • Projecte de l’activitat o programa a subvencionar amb descripció detallada que permeti comprendre l'abast, la intenció i la importància de la proposta.
 • Memòria explicativa de les activitats realitzades per l’entitat durant l’exercici anterior, signats i segellats.
 • Comptes aprovats globals i per programes, de l’últim exercici tancat, signats i segellats.
 • En cas que l’entitat sol·liciti una subvenció per al seu manteniment i funcionament ordinari i, a més, per a la realització de qualsevol programa, serà necessària una declaració signada pel president de l’entitat conforme a les quantitats que figuren al/s pressupost/os pel/s programa/es no hi consten, en el seu cas, en el pressupost aportat per a la subvenció de manteniment i funcionament ordinari de l’entitat.
 • Aquella altra exigida per a cada objecte subvencionable en els annexos de les bases específiques de la convocatòria.

 

Període de tramitació

El termini per a l’atorgament de les subvencions no excedirà de tres mesos comptadors a partir del dia següent a la finalització del termini per a la presentació de sol·licituds, la manca de resolució dins d’aquest termini produirà efectes de desestimació.

 

Observacions

Convocatòria

La data de publicació de la convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, exclosos festius i diumenges (a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria).