Badiu Jove > Pla director
Pla director

Què és el Pla Director de Joventut de Badalona?

És el document que ens permet planificar les polítiques de joventut que es desenvoluparan a Badalona fins a l’any 2017. Aquest document s’ha elaborat en els darrers mesos a partir d’una acurada diagnosi i amb la participació dels i les joves de Badalona.

Es tracta d’un projecte d’investigació sobre la situació dels i de les joves al municipi de Badalona que té l’objectiu d’apropar-se a la seva realitat i disposar d’elements que permetin orientar les línies d’actuació per planificar, de forma fonamentada, les polítiques de joventut que es duran a terme durant la seva vigència.


I les polítiques de joventut, t’afecten?

Sí, ja que aquestes són les actuacions que incideixen en les teves oportunitats d’educació, d’ocupació, de cultura, de salut, d’habitatge… És essencial disposar d’una planificació estratègica que permeti desenvolupar i adaptar a la realitat juvenil les polítiques de joventut. El Pla ha de donar resposta a les necessitats dels i de les joves de la ciutat.

Per saber la teva opinió respecte la situació dels i les joves de Badalona, es va obrir, dins de la fase de diagnosi del pla, un procés de participació que va permetre incorporar les opinions dels joves al nou Pla Director de Joventut. Un dels elements que va permetre efectuar la diagnosi va ser l’enquesta que es va posar a disposició dels joves per demanar la seva col·laboració per tal de poder recollir-ne les opinions sobre què cal fer a la ciutat en matèria de joventut en els propers anys.

Així, el passat 30 de novembre de 2013, també es va celebrar el Fòrum Jove, un espai de participació que pertany a la fase de recull de propostes i redacció i que neix amb l’objectiu de fer un retorn dels principals resultats obtinguts fins aleshores als joves de la ciutat i, sobretot, de donar-los l’oportunitat d’elaborar propostes concretes de cara a la redacció d’aquest nou pla. A partir d’aquest fòrum es van marcar les actuacions que han de permetre assolir els objectius derivats de la diagnosi definint i concretant les línies d’actuació que definiran les polítiques de joventut en aquest nou període. 

Per a poder realitzar una avaluació contínua del funcionament del nou pla, s’ha establert una comissió de seguiment que es reuneix periòdicament per a fer una valoració de les intervencions que es despleguen.          

També es compta amb un blog participatiu on es va informant de tot el procés.

pdjbadalona.wordpress.com/