NOTÍCIES
Oberta convocatòria per demanar subvencions

SUBVENCIONS ESPORTS I JOVENTUT ANY 2019

En data 28 de febrer s'ha publicat al BOP les bases específiques que regularan la convocatòria de les subvencions de concurrència competitiva i el 20 de març, tant les bases com la seva convocatòria, ja  estan en el tauler d'anuncis.

SUBVENCIONS ESPORTS i JOVENTUT  ANY 2019

Presentació de sol·licituds;  Del 25 de març fins el 23 d'abril de 2019 a les 14 hores

***Per tal de facilitar el tràmit de registre de les sol.licituds i la introducció de la documentació adjunta a la plataforma d'administració electrònica,  caldrà que les entitats entrin per Registre general la sol.licitud i els DNI (sol.licitant i de qui presenta la sol.licitud), el CIF i el full de transferència Bancària. D'aquests tres tipus de document, tot i que els puguem tenir d'anys anteriors, hem de demanar a les entitats que portin els originals per poder fer-ne una copia autentificada des del Registre general, i així convertir-los en document reutilitzable per altres anys.

La resta de documentació que s'ha d'adjuntar a les sol.licituds es revisarà, compulsarà i escanejarà des dels serveis corresponents, i un cop escanejats s'adjuntarà a la sol.licitud presentada al Registre general.

Documentació:

 • Omplir, signar i segellar la sol·licitud i presentar-la  pel Registre (juntament amb els documents originals del paràgraf anterior)
 • Presentar acte/carta d’autorització per part de l’entitat (tresorer, vicepresident o secretari...) a la persona que signa la sol·licitud en nom de l’entitat.
 • Presentar la declaració responsable de la llei del menor (arxiu a part de la sol·licitud), signada i segellada.
 • Projectes esportius:
  • Presentar omplert la fitxa del programa corresponent del què es sol·licita. Hi ha 4 programes:
  • Competicions temporada o Curs Escolar
  • Escoles iniciació o promoció de l'esport
  • Esports per a persones amb disminució
  • Organització o suport a actes esportius
 • Projectes de joventut, en el cas de les subvencions per a joves
 • Presentar pressupost general de l'entitat.
 • Aportar documents o llistats amb núm. esportistes, competicions, títols de monitors i entrenadors, així com tot allò que pugui ser d’interès  a l’hora de valorar.
 • Memòries tancades, de l'activitat i econòmica de l'any 2018.

NOTA IMPORTANT:

 • El pressupost s’ha d’ajustar a l’activitat per la què es sol·licita subvenció.
  • IMPORTANT: S’haurà de justificar la totalitat del pressupost aportat i tot document justificatiu ha d’anar acompanyat de la documentació acreditativa del seu pagament.
  • En el moment de la justificació s'haurà d'aportar el "Certificado de situación Censal", i en el cas que l'entitat estigui obligada a presentar declaracions trimestrals d'IVA, haurà d'aportar el model 390 de resum anual.

Per més informació us podeu posar en contacte al telèfon 934832843.

Horari d’atenció al públic a les oficines del Viver de dilluns a divendres de 8,30 a 13,30 i dijous tarda de 16.00 a 18.00 h.

 • Tota la informació la podeu trobar a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona:

 www.badalona.cat

Tràmits

Ciutadans

Subvencions

A partir d'aqui trobareu els documents amb PDF per poder omplir-los.

****Sobretot no oblideu el CIF de l'entitat i el DNI de la persona sol.licitant i, si ve un representant a entregar els documents, el DNI d'aquesta persona.