Badiu Jove > Aviso legal
Aviso legal

1. Lloc web

L’Ajuntament de Badalona compleix amb la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic.

Les dades d’informació general d’aquest lloc web son:

www.badiujove.cat

Titular: Ajuntament de Badalona

Adreça: Pl. de la Vila, 1, Badalona, 08911

Contacte: joventut@badalona.cat

Telèfon: 93 483 26 00

Dades registrals: Registre d’Ens Locals de la Generalitat de Catalunya

CIF: P0801500J

 

2. Condicions d’accés

S’aconsella a l’usuari llegir les condicions i instruccions publicades al web cada vegada que hi accedeixi, atès que l’accés al web implica la lectura i acceptació d’aquestes condicions i instruccions.

Mitjançant l’accés i l’ús del lloc web l’usuari manifesta el seu acord de forma expressa i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment d’accés.

L’accés és gratuït i no requereix cap inscripció o registre previ, excepte quan això sigui necessari per a la prestació d’un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l’usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

 

3. Condicions d’ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix aquest lloc web, a abstenir-se de realitzar activitats il•legals, il•lícites o contràries a la bona fe i a l’ordre públic. En especial, l’usuari ha d’evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social.

Finalment, l’usuari ha d’abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de qualsevol activitat dirigida a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat en el portal.

L’Ajuntament de Badalona es reserva el dret a excloure l’usuari que incompleixi les condicions d’accés i ús a aquest lloc web sense previ avís, i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d’evitar les activitats i conductes descrites.

 

4. Continguts

Les dades i continguts que publicats en aquest lloc web hi són, exclusivament, amb caràcter informatiu. L’usuari assumeix, coneix i accepta que poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzats.

Es recomana a l’usuari recarregar els continguts per tal de rebre una informació plenament actualitzada.

L’Ajuntament de Badalona es reserva el dret de modificar de forma unilateral, sense previ avís, els continguts publicats, a introduir nous continguts, i a eliminar, limitar o suspendre de forma temporal o definitiva l’accés de l’usuari a determinats continguts del lloc web segons les necessitats dels serveis oferts i les condicions generals publicades al portal.

 

5. Enllaços amb o des d’altres web externs

Quan s’estableixi l’enllaç amb aquest lloc web no es podrà incloure cap marca comercial o signe diferent de l’adreça d'URL del portal, i es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altra de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l’ordre públic.

En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que l'Ajuntament ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat els continguts de la pàgina on figuri l’enllaç, ni tan sols que es consent la seva inclusió, excepte si hi ha autorització expressa.

La presència en aquest lloc web d’enllaços a altres webs externes té un caràcter merament informatiu. Per tant, l'Ajuntament de Badalona no es responsabilitza ni dóna cap tipus de garantia respecte a:

1. Les característiques, procedència o qualsevol altre aspecte dels serveis oferts per l’espai web.

2. Els danys i perjudicis directes o indirectes que puguin generar els productes o serveis oferts a través d’aquestes webs o portals externs.

3. Les transaccions o operacions pactades per les entitats oferents i els usuaris.

4. Els termes o condicions d’ús del web extern, modificació, compliment, execució i resolució.

6. El contingut i ús de les informacions de caràcter personal o no que aquestes entitats demanin dels usuaris.

 

7. Règim de responsabilitats

L’Ajuntament de Badalona no serà responsable, en cap cas, de les dificultats d’accés al lloc web originades per un funcionament deficient o incorrecte de la comunicació prestada pels operadors de serveis d’accés a Internet.

L’Ajuntament de Badalona, no pot garantir l’accés al lloc web sense interrupcions, desconnexions o demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient aliè a l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Badalona no assumeix cap responsabilitat derivada dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris com a conseqüència de l’existència de possibles virus informàtics que la persona usuària pugui contraure a causa de la navegació pel lloc web.

L’Ajuntament de Badalona no es responsabilitza de la utilització que l’usuari faci dels continguts publicats en aquest lloc web.

L’Ajuntament de Badalona no és responsable que les còpies temporals siguin actuals i no manipulades per persones alienes a aquest lloc web.

L’Ajuntament de Badalona no es pot responsabilitzar dels continguts (serveis, tràmits o qualsevol altra informació) que les entitats externes, enllaçades des d’aquest portal puguin oferir a les persones usuàries.

 

8. Drets de propietat intel•lectual i industrial

Tots els drets d’aquest portal, inclosos, sense caràcter limitatiu, codis font, bases de dades, disseny, imatges, fotografies, dibuixos, gràfics, aplicatius, motors de cerca, pàgines, logotips, etc., són propietat, han estat cedits o són objecte de llicència a favor de l’Ajuntament de Badalona, llevat que ho indiqui expressament.

Els drets d’autoria i explotació, en tota la seva extensió i modalitats, es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel•lectual i industrial, la infracció de les quals pot constituir una activitat il·lícita i delictiva.

 

9. Tractament de dades de caràcter personal

L'Ajuntament de Badalona, es compromet a respectar la privacitat i confidencialitat de les vostres dades.

Només es recullen o capturen els noms, adreces personals, números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar la persona usuària i, únicament, pels tràmits específics que així ho requereixin.

Només es demanarà el registre de dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per a la sol·licitud d’algun servei facilitat a través d’aquest lloc web. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l’execució del servei resulten necessàries per al desenvolupament, control, gestió i execució dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats i inscrits al Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.

L’usuari podrà exercir tots els drets reconeguts per la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal vigent en cada moment i, en especial, els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L’exercici d’aquests drets s’haurà de fer conforme amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a aquest lloc web, no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a aquest Ajuntament, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

 

10. Jurisdicció aplicable

Els conflictes o controvèrsies jurídiques que puguin derivar-se de l’existència, l’accés o la utilització d’aquestes condicions generals, es resoldran davant els jutjats i tribunals competents en cada cas.